Areszt Śledczy Białołęka zaprasza w swoje szeregi!

Szukasz ciekawej i stabilnej pracy, która gwarantuje prawa pracownicze? Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej. Trwa rekrutacja w charakterze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI!

Aktualnie w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce poszukujemy:
– młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/planowany termin przyjęcia do służby: I – IV kwartał 2022 roku.
– młodszego psychologa Działu Terapeutycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/planowany termin przyjęcia do służby: I – IV  kwartał 2022 roku
– młodszego psychologa Ośrodka Diagnostycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/planowany termin przyjęcia do służby: I – IV  kwartał 2022 roku
– strażnika Działu Ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób/planowany termin przyjęcia do służby: I – IV kwartał 2022 roku
– młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/młodszego ratownika medycznego Ambulatorium z Izbą Chorych – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/planowany termin przyjęcia do służby I 
– IV kwartał 2022 roku
– młodszego referenta Działu Kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku
– młodszego referenta/młodszego instruktora (informatyk) – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku

Rekrutacja trwa do 02 marca 2022 r.

O przyjęcie do służby mogą ubiegać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę rozwoju zawodowego.

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;
– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;
– dodatek za stopień;
– dodatek służbowy;
– dodatek z tytułu wysługi lat;
– nagrody uznaniowe;
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM

W Służbie Więziennej służbę pełnić może osoba:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie, w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce

Więcej informacji:

– Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
ul. Ciupagi 1
03 – 016 Warszawa
tel.: (22) 323 – 02 – 11, (22) 321 – 76 – 12
– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
ul. Wiśniowa 50
02 – 520 Warszawa
tel.: (22) 640 – 82 – 51, (22) 848 – 62 – 68
e – mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej: www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie