Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka poszukuje pracowników❗❗❗

TRWA NABÓR NA STANOWISKA 👮🥼🩺

„Szukasz stabilnej i stałej pracy? Zostań strażnikiem działu ochrony, pielęgniarką, pielęgniarzem, informatykiem oraz funkcjonariuszem działu finansowego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce! Więcej informacji na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w zakładce praca www.sw.gov.pl, telefon (22)640-82-51.”

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,

– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,

– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,

– atrakcyjne świadczenia socjalne: od zasiłku na zagospodarowanie, poprzez dopłatę do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, aż po ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,

– dodatek za stopień,

– dodatek służbowy,

– dodatek z tytułu wysługi lat,

– nagrody uznaniowe,

– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,

– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Kandydaci do pracy w Służbie Więziennej muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie
lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Nie czekaj ! Dołącz do nas !

Więcej informacji pod adresem:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece

Fach-Poż Service s.c