Dołącz do Nas – trwa rekrutacja do Służby Więziennej 👮👮‍♀️👩‍⚕️

Myślisz o stabilnej i stałej pracy oraz zatrudnieniu, które gwarantuje prawa pracownicze oraz szeroką ścieżkę kariery???

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI i do zapoznania się z ofertą pracy Służby Więziennej.

Aktualnie w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce poszukujemy:

 strażnik działu ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osoby

– młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych– planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby.

Rekrutacja trwa do 27 października 2021 r. 

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz i absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

  • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
  • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
  • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
  • atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku,
  • dodatek za stopień,
  • dodatek służbowy,
  • dodatek z tytułu wysługi lat,
  • nagrody uznaniowe,
  • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
  • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie