Mazowieckie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z dofinansowaniem

01.02.2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego kolejny raz docenił służbę strażaków ochotników, ich zaangażowanie i poświęcenie. Z budżetu województwa przeznaczone zostaną środki finansowe na udzielenie pomocy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach pomocy gminom w zakresie realizacji ich zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej uruchomione zostały zadania: OSP-2022 oraz MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022. Skierowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomoc, pozwoli na doposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze, ubrania ochronne czy sprzęt specjalistyczny, co pozwoli na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków-ochotników. Nowoczesny sprzęt i odpowiednie umundurowanie ma ogromny wpływ na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zadanie OSP-2022

Głównym celem tego zadania jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez e-PUAP, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2022”, w terminie: od 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 11 lutego 2022 r.

Wnioski należy składać zgodnie z Zasadami realizacji zadania OSP-2022.

Mając świadomość ogromnych potrzeb gmin w zakresie doposażenia jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze, Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zmianę zasad zadania „OSP-2022”, która umożliwia gminom złożenie wniosku na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dowolnej liczby jednostek OSP z terenu gminy.

Zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022

Celem tego zadania jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu poprawę zabezpieczenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego i polepszenia warunków pracy druhów strażaków.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez e-PUAP, z dopiskiem: „Wniosek MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, w terminie: od 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 11 lutego 2022 r.

Wnioski należy składać zgodnie z Zasadami realizacji zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących realizacji zadań można się kontaktować z pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180
Damianem Stefaniakiem, tel.: (22) 59-79-261
Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113
Dorotą Szwarc, tel.: (22) 59-79- 246

Jak przyznaje Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ochotnicze Straże Pożarne to jednostki realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc. Strażacy-ochotnicy to osoby odpowiednio przeszkolone z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego. To oni właśnie, najczęściej jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym, często narażając własne życie i zdrowie.

Warto dodać, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 1 936 jednostek OSP.

  • Tekst i zdjęcia: Kamil Tuzek

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów