OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce oferuje przedsiębiorcom możliwość  podjęcia współpracy w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści  dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności:

 • brak indywidualnych umów o pracę – skierowanie do pracy
 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)
 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się  w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego
 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. (poz. 1078)

Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne
są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx.

Przedsiębiorca zapewnia:

 • szkolenie BHP
 • odzież roboczą

       oraz

 • pokrywa koszt badań lekarskich

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:

 • Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r.
 • Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r.
 • Kodeks pracy (dział VI – czas pracy i X – bezpieczeństwo i higiena pracy, bez prawa pracy)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel : 22 32 17 391, fax 22 811 15 37 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: olga.zurawinska@sw.gov.pl, as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl.

 • opracowała por. Irmina Sadowska

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie