UWAGA !!! PRACA !!! DOŁĄCZ DO NAS!!! 👮👮‍♀️👩‍⚕️

26.01.2022r.
Szukasz ciekawej i stabilnej pracy, która gwarantuje prawa pracownicze? Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej. Trwa rekrutacja w charakterze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI 

Aktualnie w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce poszukujemy:

– młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych- planowana liczba przyjęć  maksymalnie 2 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku;

– młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/  planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku;

– młodszy referent / młodszy instruktor (informatyk)- planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku;

– młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego- planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku;

– strażnika Działu Ochrony- – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku;

Rekrutacja trwa do 9 lutego2022r.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz i absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;

– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;

– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;

– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;

– dodatek za stopień;

– dodatek służbowy;

– dodatek z tytułu wysługi lat;

– nagrody uznaniowe;

– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;

– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

–  posiadająca obywatelstwo polskie;

–  posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

–  która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

–  dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

–  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

Więcej informacji:

– Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
ul. Ciupagi 1
03-016 Warszawa
nr tel.(22) 323-02-11, (22) 321-76-12;


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *